INFORMACIJA DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI

 

 

UADBB „Insurance Brokers Group“ vadovaudamasi LR Draudimo įstatymo 93 straipsniu, LR Civilinio
kodekso 6.993 straipsniu, bei Lietuvos banko Valdybos nutarimu Nr. 03-91, teikia Jums šią informaciją:

1. Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Insurance Brokers Group“ yra draudimo brokerių įmonė; įmonės kodas – 301507333; buveinės adresas Gedimino pr. 32-3, LT-01104 Vilnius; el. paštas – info@ibg.lt; tel. numeris – (8 5) 212 6550; Internetinis tinklapis www.ibg.lt.
2. UADBB „Insurance Brokers Group“ neturi, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokių draudiko, susijusio su siūloma sudaryti konkrečia draudimo sutartimi, akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo. Joks draudikas arba draudiko patronuojančioji įmonė, tiesiogiai ar netiesiogiai, neturi UADBB „Insurance Brokers Group“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo;
3. UADBB „Insurance Brokers Group“ iš draudiko gauna komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
draudimo įmokos dalis.
4. Draudikų sąrašas, su kuriais bendrovė bendradarbiauja ir/ar gali bendradarbiauti skelbiamas interneto tinklapyje www.ibg.lt.
5. Kilus ginčams dėl UADBB „Insurance Brokers Group“ veiklos, klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali raštu pateikti skundus ar kitomis ryšio bei pašto priemonėmis:
5.1. Bendrovei, informacija yra skelbiama interneto tinklapyje www.ibg.lt.
5.2. Draudimo brokerių rūmams, informacija skelbiama interneto tinklapyje www.dbr.lt.
5.3. Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisykles
galite rasti adresu https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju.
6. LR Civilinio kodekso 6.993 straipsnis. Pareiga atskleisti informaciją:
Sudarant draudimo sutartį ir jos galiojimo metu draudikas privalo suteikti draudėjui šią informaciją: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne draudiko buveinėje), iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus bei kitą draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytą informaciją.
7. Draudimo sutartims, kurios sudaromos tarpininkaujant UADBB „Insurance Brokers Group“, yra
taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, jei draudimo sutartyse yra numatyta kitaip.
8. UADBB „Insurance Brokers Group“ kartu su Jums teikiamu draudimo pasiūlymu pateiks draudiko
parengtą draudimo produkto informacinį dokumentą.
9. Išsami informacija apie UADBB „Insurance Brokers Group“ yra prieinama ir internetiniame tinklapyje
adresu www.ibg.lt.

 

 

 
smart foreash